1. Administratorem Pani / Pana danych jest Innowacyjna Platforma Handlu Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, 62–052 Komorniki. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 61 658 33 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email iod_iph@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem +48 61 658 33 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  a) realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy;

  b) założenia i obsługi konta w portalu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy;

  c) weryfikacji i rozliczenia promocji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy. W tym celu Pani/Pana dane osobowe obejmujące numer NIP, nazwę sklepu, adres sklepu, nr seryjny urządzenia fiskalnego, dane sprzedażowe będą udostępniane do producentów towarów – podstawą prawną udostępnienia jest niezbędność do wykonania umowy;

  d) prowadzenia badań analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na podnoszeniu jakości świadczonych usług;

  e) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

  f) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

 4. Pani / Pana dane osobowe pochodzą od: Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, Ulica Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestry Sądowego, pod numerem KRS: 0000213765, NIP: 7791906082, REGON: 631008941. Podstawą prawną udostępnienia danych jest cesja umowy na realizację usług za pomocą platformy Eurocash Datacloud, którą pierwotnie zawarł/a Pani / Pana z Eurocash S.A. (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, dostawcom chmury obliczeniowej, podmiotom prowadzącym działania rekrutacyjne do projektu

 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a także przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 7. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

 8. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Bez podania danych zawarcie umowy nie jest możliwe.

 10. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów Administratora
  Cux.io to narzędzie, które umożliwia poznanie i zbierania informacji o zachowaniu użytkownika na stronie internetowej. Dane osobowe przetwarzane są w celu poprawy jakości świadczonych usług i funkcjonalności strony internetowej www.mojpos.pl na podstawie analizy zachowania użytkownika na stronie internetowej. W ramach korzystania z narzędzia cux.io dochodzi do zbierania następujących danych: metadane opisujące ścieżkę użytkownika, dane o urządzeniu, ustawienia językowe przeglądarki, interakcje użytkowania, czas trwania wyświetlania strony. Szczegółowe informacje w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://cux.io/legal/privacy-policy/